Empowering migrant women to thrive in Poland

As Poland opens its borders to those fleeing the war in Ukraine, we wanted to share our learning with others seeking to make migrants feel welcome.

The following is a condensed version of our FATIMA report, “Empowering Migrant Women to Thrive,” translated into Polish. We intend for our Polish partners to use this as a resource to build upon the work they accomplished during the original FATIMA Project, which ran from late 2017 to 2020, so they can continue to successfully support migrant women and their families arriving from Ukraine. Read the rest of this blog in English.

Wzmocnienie pozycji imigrantek w Polsce: Wnioski z projektu FATIMA

Jako że Polska otwiera swoje granice dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie, chcieliśmy podzielić się naszą wiedzą z innymi, którzy chcą, aby imigranci byli mile widziani w naszym kraju.

W latach 2018-2020 realizowaliśmy finansowany przez UE projekt FATIMA w Polsce (Wrocław i Poznań), a większość imigrantek, które wzięły w nim udział, pochodziła z Ukrainy. Ponieważ Polska przyjmuje obecnie coraz więcej Ukraińców, a także nowe grupy imigrantów przybywających do naszego kraju z miejsc takich jak Irak czy Afganistan, chcemy zainspirować innych do działań, które pomogą osobom przyjeżdżającym znaleźć gościnę i zapewnić im długotrwały rozwój (część 1) oraz podzielić się naszymi badaniami na temat problemów, z jakimi borykają się imigrantki w Polsce (część 2).

Współpracując z organizacjami pozarządowymi w Hiszpanii, Słowenii i Wielkiej Brytanii, korzystaliśmy z ich doświadczeń w pomaganiu imigrantkom i ich rodzinom w powrocie do normalnego życia. Pełne wnioski z tego projektu można znaleźć w języku angielskim tutaj.

Projekt FATIMA pokazał nam, że w integracji imigrantów potrzebne jest podejście całościowe. Kobiety potrzebowały nie tylko nauczyć się języka polskiego, ale także znaleźć pracę, zbudować pewność siebie i nawiązać nowe znajomości. Chciały zrozumieć polską kulturę, a także znaleźć gościnę u Polaków chętnych do poznania ich gościny – to podstawa przyjaźni.

Widzieliśmy, że nasz zespół stale się uczy, a słuchanie tych imigrantek sprawiło, że nasz projekt nie tylko spełniał ich potrzeby, ale był też bardziej wydajny i skuteczny.

Zobaczyliśmy również, że zmieniło się nasze własne rozumienie integracji, wzrosło nasze uznanie dla odwagi i wytrwałości imigrantek, z którymi pracowaliśmy, a także fakt, że te imigrantki stały się ważną częścią naszego życia i społeczności, nawet po zakończeniu projektu.

Pracując nad zaspokojeniem potrzeb osób przybywających obecnie z Ukrainy, opieramy się na tym fundamencie, przy stałym wsparciu brytyjskiego lidera projektu FATIMA, Fundacji WONDER.

Empowering Migrant Women to Thrive in Poland: Lessons from the FATIMA Project

From 2018 to 2020 we delivered the EU-funded FATIMA project in Poland (Wroclaw and Poznan), and the majority of the migrant women who participated were from Ukraine. As Poland welcomes more Ukrainians now, as well as new migrant communities entering our country from places like Iraq and Afghanistan, we want to inspire others in your work to help those arriving to find welcome, and to thrive long-term and share our research on the issues facing migrant women in Poland.

Working with NGOs in Spain, Slovenia and the UK, we learnt from their experience of helping migrant women and their families re-establish themselves. The full learning from this project can be found in English here.

FATIMA showed us that a whole-person approach to migrant integration was needed. Women needed to learn Polish, but also to find jobs, build their confidence and make new friends. They wanted to understand Polish culture and also find welcome from Poles eager to know about theirs – this is the foundation of friendship.

We saw that our team was always learning, and that listening to these migrant women ensured that our project not only met their needs but was more efficient and effective.

We also saw that our own understanding of integration changed, our appreciation of the bravery and perseverance of the migrants we worked with grew, and that these migrant women became an important part of our lives and communities even once the project finished.

As we work to meet the needs of those now arriving from Ukraine, we are building on this foundation, with the continued support of FATIMA project lead, WONDER Foundation, in the UK.

Wzmocnienie pozycji imigrantek w Polsce: Wnioski z projektu FATIMA

Corporate volunteering in London Team building
Volunteering

Corporate Volunteering at WONDER Foundation

WONDER Foundation hosts a variety of corporate volunteering days throughout the year, partnering with organisations and businesses that support our mission and goals.